Kwaliteit van de begeleiding

Kwaliteitszorg, betrokkenheid en vooruitgang, dat is wat ons typeert. Zowel in de zorg aan cliënten als in het beleid rondom personeel streven wij naar kwaliteit. Onder kwaliteitszorg wordt verstaan het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van de zorgverlening te onderzoeken, te waarborgen en te verbeteren. Onze organisatie legt verantwoording af voor de activiteiten die zij onderneemt en communiceert over de kwaliteit van zorg met alle betrokkenen.

Cliënttevredenheid

Wij gebruiken verschillende methoden om de kwaliteit van haar zorgaanbod te optimaliseren en zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten en hun ouders. Zo vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats en gaan wij in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) over de geboden begeleiding. Daarnaast vindt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek plaats onder cliënten. De uitkomsten worden gebruikt om ons hulpverleningsaanbod en de organisatie daarvan te verbeteren. Op deze manier blijft onze organisatie continu in ontwikkeling.

Hoogopgeleide medewerkers

De doelgroep van ons vraagt om medewerkers met de nodige expertise en ervaring. Wij zien ons personeel als de sleutel tot kwalitatieve zorg en besteedt daarom veel aandacht aan de vorming van haar personeelsbestand.

Bij onze organisatie werken begeleiders die in veel gevallen een universitaire opleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of een kind gerelateerde hbo-opleiding volgen of net hebben afgerond. De begeleiders nemen de praktische uitvoering van de begeleiding van de kinderen en jongeren voor hun rekening en worden daarbij ondersteund door een gezinscoördinator op kantoor. Gezinscoördinatoren zijn afgestudeerd gedragswetenschappers ((ontwikkelings)psychologen, (ortho)pedagogen of onderwijskundigen). De gezinscoördinator is altijd SKJ geregistreerd en treedt op als regievoerder binnen het begeleidingstraject.

Wij vinden persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning belangrijk voor onze medewerkers en stellen daartoe jaarlijks een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling door middel van een opleiding, cursus of training. Vier keer per jaar wordt voor begeleiders een workshop, training of lezing georganiseerd. Alle gezinscoördinatoren zijn daarnaast geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Keurmerk

Onze organisatie is gecertificeerd voor de ISO 9001kwaliteitsnorm. Met het ISO 9001 certificaat toon je aan dat je aan de eisen en wensen van je klanten en stakeholders voldoet, dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie. Het keurmerk biedt dus een basisgarantie voor kwaliteit.

Na toetsing door onafhankelijke auditors is gebleken dat we ons werk zodanig hebben georganiseerd, dat we voldoen aan alle voorwaarden om optimale zorg te leveren:

 • We hebben de organisatie en werkwijze goed op orde.
 • We stellen de klant principieel centraal.
 • We werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

 

Privacy

Om de kwaliteit van de begeleiding vanuit ons te kunnen waarborgen, bouwen we voor alle kinderen en jongeren die wij begeleiden een dossier op met relevante informatie. Ook van medewerkers slaan wij belangrijke gegevens op.

We vinden het belangrijk om voorzichtig om te gaan met deze informatie. Daarom bewaren wij alle gegevens op een digitaal beveiligd netwerk. Tevens volgen wij een privacyregelement en ligt er een privacyprotocol voor alle medewerkers, die voldoet aan de normen van de AVG wetgeving. Zo weet iedereen in dienst van Team050 hoe zij moeten omgaan met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie.

Agressie

Wij vinden het belangrijk dat voor zowel ouders als begeleiders duidelijk is hoe er binnen Team050 wordt omgegaan met (agressie-)incidenten tijdens de begeleiding. Onze organisatie levert kwalitatieve zorg en doen ons uiterste best de zorgvraag van het kind en de kwaliteiten van de begeleider bij elkaar te brengen zodat er een veilige situatie ontstaat voor zowel de begeleider als het kind en er gewerkt kan worden aan de doelstellingen. Toch kan zich een (agressie-)incident voordoen. Team050 werkt hierbij met een agressieprotocol. Het agressieprotocol is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid. In het agressieprotocol staan afspraken, maatregelen en procedures waarin is beschreven hoe te handelen tijdens en na incidenten.

EHBO

Onze organisatie werkt met cliënten met een grote verscheidenheid aan problematiek. Bij een deel van de cliënten is er sprake van een verhoogd risico op ongevallen of ernstig letsel. Wij vinden het belangrijk dat begeleiders die bij deze kinderen werkzaam zijn, naast gedragsinhoudelijke kennis ook basale medische kennis hebben. Zo weten de begeleiders hoe te handelen bij ongevallen en kunnen zij in sommige situaties erger letsel voorkomen.

Wanneer begeleiders een cliënt begeleiden met onderstaande problematiek krijgen zij via ons een basiscursus EHBO aangeboden, mits er geen arts, verpleegkundige of andere volwassene met EHBO certificering in de buurt is ten tijde van de begeleiding.

 • Epilepsie
 • Verstikkings-/verslikkingsgevaar
 • Ernstige allergische reacties
 • Ernstige benauwdheid/astma
 • Hartproblemen
 • Suikerziekte
 • Cerebrale Parese
 • Taaislijmziekte
 • Valgevaar
Klachtenregeling

Al onze medewerkers proberen goede hulp te bieden. Toch kan het zijn dat er iets misgaat of u niet tevreden bent over de begeleiding. Als dat zo is, kun je dit altijd bespreken met de begeleider, de gezinscoördinator of een andere medewerker van kantoor. Wij staan altijd open voor je verhaal en denken graag mee over hoe we jouw vraag kunnen oplossen. Binnen Team050 hebben we een klachtenregeling. Hierin staat beschreven wat je kunt doen als je ergens ontevreden over bent. Je vindt de klachtenregeling hier.