Schoolbegeleiding

Is er extra ondersteuning nodig op school om uitval te voorkomen of de schoolgang weer te hervatten?

Team050 biedt schoolbegeleiding

Wat doen we?

Team050 biedt ondersteuning aan jeugdigen die binnen het onderwijs extra ondersteuning nodig hebben, dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen. De ondersteuning richt zich op het aanleren en behouden van vaardigheden om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Het kan hierbij gaan om: schoolobservaties, het bieden van psycho-educatie, gedragsinterventies, coaching van de leerkracht en praktische adviezen aan leerling/leerkracht/ouders. De exacte inhoud wordt afgestemd met alle betrokkenen (de jeugdige, ouders/verzorgers, onderwijs en eventuele andere jeugdhulpaanbieders). Op die manier bieden wij een integraal aanbod en slaan we een brug tussen school en thuis. De ondersteuning wordt uitgevoerd door een jeugd- en gezinsprofessional in samenwerking met een SKJ geregistreerde gedragswetenschapper.

Een voorbeeldtraject kan er als volgt uitzien:

 • Kennismaking met het kind/de jeugdige;
 • hulpvraag nader inventariseren, in gesprek met de betrokkenen;
 • observatie(s) gericht op de hulpvraag en het maken van een digitaal doelenplan in de vorm van een mindmap;
 • adviesgesprek(ken) met alle betrokkenen (bespreken van de mindmap die praktische tips bevat die de betrokkenen zelf kunnen uitvoeren, eventueel in combinatie met individuele begeleiding);
 • oefenen met het kind;
 • follow-up gesprek.

Wanneer onze begeleiding niet voldoende blijkt te zijn, kunnen we opschalen naar de GGZ.

Voor wie?

Kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar met opvallend gedrag, waardoor zij (en de mensen in hun omgeving) extra steun en advies kunnen gebruiken.

Waar?

Wij komen naar de jeugdige op school of thuis, zodat zij niet naar een andere locatie hoeven  voor observatie en advies. Thuiszitters kunnen wij eventueel onderwijs bieden in onze mobiele werkplek (uitgevoerd door begeleiders met lesbevoegdheid).

Hoe?

Voorop in de werkwijze staat de behoefte van de cliënt. In samenwerking met de cliënt en de betrokkenen wordt een op maat gemaakt zorgplan opgesteld; een inspirerend visueel plan dat aansluit bij de belevingswereld van de jeugdige.

Wat vinden wij belangrijk?
 • Snel van start gaan;
 • aansluiten bij de belevingswereld en hulpvraag van de jeugdige;
 • aansluiten bij de hulpvraag vanuit school;
 • doelgericht werken;
 • nauwe samenwerking met ouders en overige betrokkenen;
 • positieve en enthousiaste benadering;
 • persoonlijke betrokkenheid.