Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Team050, gevestigd aan Lübeckweg 2 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Team050
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen
050-3110019
www.team050.nl
Functionaris Gegevensbescherming: Sedie Smit E-mailadres: s.smit@team050.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Team050 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die wij verwerken zijn NAWT, geboortedatum, e-mail, verzekeringsgegevens, medische gegevens, zorggegevens. Voor werknemers verzamelen wij ook een bankrekeningnummer. Verder verzamelen wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over uw strafrechtelijk verleden en een Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Team050 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Team050 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Team050 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Team050) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Team050 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die verkregen worden uit een sollicitatieprocedure bewaren wij met verkregen toestemming maximaal één jaar. Contactformulieren (m.u.v. aanmeldformulieren van sollicitanten) die via onze website aan ons worden verzonden, worden naar vier weken vernietigd. De gegevens die wij verzamelen om de zorg uit te kunnen voeren worden bewaard in het cliëntdossier. Het cliëntdossier blijft na beëindigen van de zorgovereenkomst vijftien jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Team050 verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het verstrekken van deze gegevens aan derden wordt eerst toestemming gevraagd aan u.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Team050 beter te laten functioneren en te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat je de website gemakkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van Team050 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Team050 hiermee de werking van de website.

Team050 probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Team050 maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Team050 inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

Tracking cookies

Mits je hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt Team050 tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die je bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan jou zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welke pagina’s je bezoekt, zodat je gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt jouw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team050. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@team050.nl. Team050 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Team050 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Team050 maakt gebruik van een geavanceerd, zeer goed beveiligd computernetwerk waarop de gegevens van cliënten worden opgeslagen. Alleen kantoormedewerkers die daartoe zijn gemachtigd door de directie, hebben toegang tot het beveiligde computernetwerk van Team050. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 050-3110019 of info@team050.nl.